Nu finns det två tjejtaxibolag i Kristianstad

Ensamstående kvinnor efter mogna

En av världens mest älskade tv-serier har blivit långfilm och vi får för sista gången återse herrskapet och tjänstefolket på godset Downton Abbey. Den här specialen bjuder på en unik tillbakablick och vi träffar flera av skådespelarna som själva berättar om sina favoritögonblick från serien. Vi får också en exklusiv guidad tur av slottet Highclere där stora delar av serien har filmats och även några smakprov ur den nya filmen. Storken ska sitta på ett korsvirkeshus i Skåne och klappra med näbben. Det är den klassiska bilden. Men där Europas landmassa möter Atlanten i sydväst har en koloni storkar i stället byggt sina bon på hisnande klippor i bränningarna. Det är bara en av Portugals vilda sidor.

4. SOU 1985: 31

Dagens äldre : fakta kring levnadsförhållanden : delbetänkande i Äldreberedningens idéprogram om Livet som äldre. Äldreberedningen har tillkallats postumt bemyndiganden av regeringen och för att behandla frågor om övergripande prioritering samt samordning av samhällets insatser för dom äldre. Enligt direktiven skall arbetet inriktas på de områden som avser boende, omsorg, service och vård av dom äldre samt med utgångspunkten att dom insatser som görs för de äldre i första hand skall under- klarna för dem att leva ett oberoende liv. Beredningen har under arbetet tillsammans föreliggande delbe- tänkande haft följande sammansättning: statssekretera- ren Sture Korpi tillika ledare, försäkringstjänste- mannen Stina Andersson, kommunalrådet Henny Fager, riksdagsledamöterna Ingemar Konradsson och Blenda Littmarck samt f. Som sakkunniga inneha biträtt for— bundssekreteraren i Sveriges folkpensionärers riksför- bund Gösta Blixt, departementssekreteraren inom socialde- partementet Bernt Hedin, sektionschefen inom sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut Kjell Hellewig, överdirektören i socialstyrelsen Carl- Anders vaarsson, sekreteraren i landstingsförbundet Ulla Lindberg-Johnsson, sekreteraren i Svenska kommunför- bundet Kerstin Petersson och ordföranden i Pensionärer- nas riksorganisation Lars Sandberg. Delbetänkandet ingår i beredningens idéprogram om Li- vet som äldre. Detta delbetänkande innehåller en omfattande faktama- terial om de äldres boende, hälsa, ekonomi, arbete, fritid m.

1. Inledning

Succé hör också apotekstekniker och biträden inom tvättbutiker. De största grupperna här finns i textil- och sömnadsarbete och sk övrigt tillverkningsarbete. Hit hör butikskassörer. Dom är huvudsakligen servitriser på hotell samt restauranger, bespisningsbiträden i skolor och frisörer.

1. Inledning

Deltidsanställdas villkor : en utredning från Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinns. I kapitel 1—5 förklaras begrepp samt redovisas resultat av främst en större undersökning som på delegationens uppdrag utförts av statistiska central- byrån. Kapitel 6 är en analys av orsakerna mot omfattningen av deltidsarbetet bland kvinnor samt av effekterna påjämställdheten mellan män samt kvinnor i arbetslivet, i familjen samt i samhällslivet. Av dem är medarbetare och i åldrarna mellan 20 samt 66 år. Mycket få män inneha deltidsarbete, och de få som inneha det är i allmänhet antingen ungdomar eller pensionärer. Deltidsarbetet är koncentrerat mot ett begränsat antal yrken som, förutom att de är traditionella kvinnoyrken.

Sammanfattning

Konklusion Den äldre befolkningen De senaste decenniernas befolkningsutveckling känne- tecknas av en kumulativ andel äldre och en minskande an- del barn. År var nära 24 procent av befolkningen 15 år alternativt yngre mot omkring 20 procent inom dag. För år beräknas andelen avkomma vara nere i 19 procent. Mirakel och talen minskade andelen personer inom åldern 16—64 år, de yrkesaktiva åldrarna. Enligt prognosen kommer emel- lertid utvecklingen att vända. Vid sekelskiftet beräknas dom yrkesaktivas andel i befolkningen vara större än i dag. Andelen äldre inneha ökat från 12 procent år mot 17 procent i dag. Under resten av talet kommer de äldres aktie i befolkningen att öka något, mot 18 procent årfor att sedan avta. Vid sekelskiftet beräknas lika stor aktie av befolkningen som i dag — 17 procent — vara 65 år eller äldre.Leave a comment

Your email address will not be published.